Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicyn innehåller följande delar

  1. Vilka personuppgifter vi samlar in
  2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
  3. Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till
  4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
  5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
  6. Cookies (kakor)
  7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
  8. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

1. Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig  i samband med att du använder vår webbshop eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

  • Identifieringsuppgifter: Namn.
  • Kontaktuppgifter: Telefonnummer och adresser, inklusive epostadress – för utländska adresser även hemland.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig:

Vi samlar in uppgifter du lämnar direkt till oss. Vid beställning ber vi dig till exempel om personuppgifter såsom namn, e-postadress, postadress och telefonnummer.

Vi samlar också in information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling eller annan interaktion i våra digitala kanaler. 

2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för fakturering och för att skicka beställda varor.

Uppfylla krav och förpliktelser

Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut. Detta gäller bokföringslagstiftning samt krav gällande betalningstjänster.

Samtycke

Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket. 

3. Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Vi delar inte dina personuppgifter med andra parter. 

4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi har vidtagit administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har.

5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

A) Begära åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig.

B) Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

C) Begära radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas efter att uppgifterna inte längre behövs i bokföringssyfte.

D) Dataportabilitet

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra avtal.

6. Cookies

Vi samlar ej in cookies.

7. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar. 

8. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till Matstarkt på info@livakliniken.se

Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta dataskyddsmyndigheten i något av de länder där vi erbjuder dig produkter och tjänster.