Autoimmunitet

Livakliniken autoimmunitet

 Det finns idag över 100 sjukdomar som handlar om autoimmunitet. Exempel på  några vanliga är ledgångsreumatism, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, celiaki, diabetes typ 1, Hashimotos sjukdom, alopecia samt multiple skleros. Autoimmun sjukdom uppstår när kroppens eget immunförsvar börjar skada kroppsegen vävnad.

Det anses behövas tre förutsättningar för att en individ ska drabbas av en autoimmun sjukdom;

– Minst en utlösande (triggande) faktor

-En genetisk sårbarhet, dvs gener som gör att individen har en ökad risk för att drabbas. 

– En genomsläpplig tarmslemhinna.  

Genom att arbeta funktionsmedicinskt med att söka efter bakomliggande och utlösande faktorer och skapa balans i magen och därmed  minska tarmslemhinnans genomsläpplighet, kan ofta symptomen lindras, och i vissa fall symptomfrihet uppnås. Kost och livsstilsförändringar är ofta avgörande för detta. 

Om man har utvecklat autoimmunitet så är det inte ovanligt att få flera sjukdomar inom detta. Därför anser vi att det är viktigt att arbeta med helheten för att att minska risken och öka chanserna till en god hälsa.